ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

18/12/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM (03 GIỜ)

Phần I: Giải thích từ ngữ, tình hình ngộ độc thực phẩm tại Việt Nam
Phần II: Các mối nguy về An toàn thực phẩm 1. Mối nguy sinh học2. Mối nguy hóa học3. Mối nguy vật lý
Phần III: Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm1. Điều kiện địa điểm môi trường, cơ sở vật chất.2. Điều kiện trang thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu.

3. Điều kiện con người, thực hành vệ sinh.

Phần IV: Các văn bản Pháp luật trong lĩnh vực An toàn thực phẩm (Luật, Nghị định, Thông tư…)
Phần V: Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm (theo Quyết định 1246/QĐ-BYT)
PHẦN VI: Đánh giá, kiểm tra kiến thức học viên(Trắc nghiệm 30 câu)
ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG Related