viii. CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

Chuyên Mục Khác

NÂNG CAO KỸ NĂNG QUẢN TRỊ RỦI RO

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Cung cấp kiến thức, kỹ thuật để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quản Trị Viên Rủi Ro trong công ty.  Trang bị khả năng tiên đoán các dấu hiệu rủi ro trong doanh nghiệp. Thiết kế và vận hành các chương trình quản trị rủi ro chức năng, […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

Kế toán Quản trị

I. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 3-4 ngày II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ 1: phân loại chi phí CHUYÊN ĐỀ 2: mối liên hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận (c–v–p relationship) CHUYÊN Đề 3: lập dự toán sản xuât kinh doanh CHUYÊN ĐỀ 4: phân tích biến động chi phí CHUYÊN ĐỀ […]

17/01/2018 Quản Trị

Xem thêm