CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG 1. Giới thiệu hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ môi trường (ATSKMT) (02 ngày) 2. Hướng dẫn các văn bản pháp luật về ATSKMT (01 ngày) 3. Hệ thống quản lý ATSKMT cho cán bộ quản lý an toàn và […]

18/12/2019 Quản Trị

Xem thêm