vi. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤT, QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM

Chương trình đào tạo áp dụng Lean Six Sigma

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp II. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 3 ngày III. NỘI DUNG KHÓA HỌC PHẦN 1 Giới thiệu khóa học Đổi mới định hướng của quốc gia và tổ chức khả năng cạnh tranh Tìm hiểu về chất lượng […]

02/10/2019 Quản Trị

Xem thêm

Quản lý chất lượng toàn diện TQM

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC – Tăng cường kỹ năng nhận thức & vận dụng kiến thức quản lý chất lượng toàn diện theo các tiêu chuẩn quốc tế, các mô hình, phương pháp quản lý trên thế giới áp dụng một cách hiệu quả. – Vận dụng một số kỹ thuật công cụ quản […]

19/10/2018 Quản Trị

Xem thêm

Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng

I. MỤC TIÊU Giới thiệu, phân loại và xác định các chi phí chất lượng từ đó theo dõi, đo lường và đề xuất các biện pháp nhằm quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng. II. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 2 ngày III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH   Giới thiệu về chi phí chất […]

17/09/2018 Quản Trị

Xem thêm

Quản trị tinh gọn – Lean

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Trang bị kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất kinh doanh tinh gọn (quản trị Lean) cho cán bộ quản lý cấp cao, cấp cơ sở và cấp trung bao gồm Ban Giám Đốc, quản đốc, phó quản đốc sản xuất, trưởng/phó các bộ phận, trưởng/phó xưởng, trưởng/phó […]

17/07/2018 Quản Trị

Xem thêm