BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẦU THẦU – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm nâng cao trình độ, lĩnh hội những văn bản pháp luật mới về đấu thầu, bổ sung kiến thức những nội dung của Luật Đấu thầu (số 43/2005/QH11), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm