CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ Giấy phép hoạt động huấn luyện an toàn lao động của cục An toàn Lao động II.DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN 1. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho lãnh đạo (Nhóm 1) 2. Cán bộ huấn luyện an toàn (Nhóm 2) 3. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động […]

01/06/2019 Chili System

Xem thêm