HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ: NGUYÊN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, KHẮC PHỤC HƯ HỎNG

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Có khả năng phân tích bản chất các nguyên lí hoạt động, nguyên lí cấu tạo chung của một hệ thống lạnh, một hệ thống điều hoà không khí và chỉ ra những đặc điểm riêng, chuyên biệt của các chủng loại và các hãng sản xuất. Trình bày được các […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm