ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

26/01/2018

Kiểm tra và giám sát hàn thiết bị áp lực

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 2-3 ngày

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. LÝ THUYẾT KIỂM TRA HÀN 
1. An toàn lao động trong hàn.
2. Các thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu mối hàn.
3. Kiểm tra giám sát và đánh giá khi hàn.
4. Quá trình luyện kim khi hàn, và các phương pháp kiểm tra phá hủy.
5. Đánh giá tính bất liên tục của mối hàn và kim loại cơ bản.
6. Các phương pháp kiểm tra ngoại dạng và kiểm tra không phá hủy khác.

II. GIỚI THIỆU HƯỚNG DẪN TRA CỨU CODE ASME
1. Nội dung có trong tiêu chuẩn
2. Cách sử dụng tiêu chuẩn
3. Cách thức tham chiếu nhanh các phần trong tiêu chuẩn
4. Các phương pháp tin cậy để tránh những sai sót thông thường khi sử dụng tiêu chuẩn

III.  THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ BẰNG MẮT THƯỜNG 
1. Cách thức sử dụng các dụng cụ kiểm tra chất lượng mối hàn.
2. Cách thức đảm bảo áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn đưa ra.
3. Phạm vi sử dụng các tài liệu
4. Quy định về bất liên tục được chấp thuận
5. Quy định về bất liên tục không được chấp thuận
6. Tại sao kiểm tra ngoại dạng có hiệu quả cao hơn hẳn so với các phương pháp kiểm tra không phá hủy khác.

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT Related