24/01/2018

Kỹ năng lãnh đ ạo và ra quyết định cho lãnh đạo cao cấp – Tư duy tạo đột phá

I. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 3-5 ngày

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1.Tư duy lãnh đạo
– Phát triển tầm nhìn và định hướng tương lai
– Tư duy chiến lược và hoạch định chiến lược
– Tư duy chiến lược ở tầm tổ chức
2. Nghệ thuật lãnh đạo
– Nghệ thuật giao giao việc và phân quyền
– Nghệ thuật giám sát hoạt động
– Nghệ thuật tạo động lực làm việc
– Nghệ thuật khuyến khích động viên với nhân vien
– Nghệ thuật áp dụng kỷ luật để thúc đẩy phát triển
3. Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả
– Kỹ năng thuyết trình và tổ chức cuộc họp
– Kỹ năng đàm phán, thương lượng
– Kỹ năng sử dụng phương tiện hiện đại
– Kỹ năng kiểm soát thay đổi
– Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và căng thẳng

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM Related