ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM

02/01/2020

NÂNG CAO KỸ NĂNG TƯ DUY LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP THỜI KỲ MỚI

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Học viên cập nhật được xu thế phát triển kinh tế thời đại
  • Học viên có khả năng dự đoán những khó khăn, thuận lợi trong ngành nghề, doanh nghiệp của mình trong giai đoạn sắp tới
  • Học viên có thể nhận ra những cơ hội mới trong kinh doanh
  • Học viên hiểu được hiện trạng chung của doanh nghiệp
  • Nhận biết tình hình đầu tư, sản xuất và quy mô nền kinh tế của Việt Nam so với các nước khu vực
  • Học viên tự đánh giá được hiện trạng doanh nghiệp mình

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. CHUYÊN ĐỀ 1: Xu thế kinh tế thời đại và hiện trạng doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới hội nhập

  • Tổng quan về xu thế kinh tế thời đại
  • Tình trạng chung các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện tại

2. CHUYÊN ĐỀ 2: Quản trị doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới

  • Quản trị doanh nghiệp trong công ty cổ phần
  • Cấu trúc, tái cấu trúc: Nhiệm vụ cấp bách

 

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM Related