24/12/2019

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Biết cách phân công, phân nhiệm cho đội ngũ; Biết cách phối kết hợp giữa các nhân viên trong bộ phận và giữa bộ phận mình với các bộ phận khác trong doanh nghiệp;
  • Biết cách giải quyết mọi vấn đề nội bộ của bộ phận mình dựa trên tầm nhìn toàn cục của doanh nghiệp.
  • Biết làm “cầu nối” giữa Ban lãnh đạo và nhân viên của bộ phận mình để thực hiện tốt mọi chỉ đạo công việc và truyền tải một cách hiệu quả những ý tưởng của Ban lãnh đạo cho nhân viên…

II.THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 5 NGÀY

III. NỘI DUNG  KHÓA HỌC

  1. Tổng quan về quản lý cấp trung
  2. Quản trị và triển khai chiến lươc
  3. Quản lý đội ngũ
  4. Các kỹ năng làm việc với nhân viên
  5. Thực hành
ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM Related