24/12/2019

PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC

  • Lãnh đạo các doanh nghiệp (Thành viên Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên …), Trưởng, Phó các bộ phận trong doanh nghiệp, như Phòng kinh doanh, Phòng vật tư … 
    Người có nhu cầu bổ sung kiến thức pháp luật kinh doanh để thành lập doanh nghiệp …
    Các đối tượng khác có nhu cầu

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

– Chuyên đề 1: Pháp luật về doanh nghiệp, thương mại và đầu tư: các loại hình DN, các cơ cấu tổ chức, quản lý DN, quyền và nghĩa vụ, các hoạt động thương mại, các hình thức đầu tư

– Chuyên đề 2: Hợp đồng trong hoạt động KD, TM và phòng ngừa rủi ro;

– Chuyên đề 3: Pháp luật về mua bán sáp nhập doanh nghiệp và nhượng quyền thương mại

– Chuyên đề 4: Pháp luật về thuế (thuế gia trị gia tăng, thuế TNDN, thuế tài nguyên …) và các thủ tục về thuế liên quan đến DN;

– Chuyên đề 5: Pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại DN;

– Chuyên đề 6: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM Related