Chuyên Mục Khác

03/01/2020

KỸ NĂNG KHUYẾN KHÍCH ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN (2 ngày)

I. MỤC TIÊU KHOA HỌC

 • Kiểm tra và nhận diện được nhu cầu của mọi người nơi làm việc.
 • Xây dựng nền tảng và phát triển mối quan hệ với nhân viên.
 • Đem nhiệt tình và truyền cảm hứng cho đội nhóm.
 • Vận dụng những kỹ thuật “khuyến khích, động viên” thực dụng để nâng cao năng suất lao động của từng nhân viên.
 • Hiểu mình – Hiểu người – Đắc nhân tâm.
 • Giải quyết & quản lý những nhân viên thiếu động lực để nâng cao sự tự tin cho nhân viên.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Các nhà quản lý Doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giám đốc nhân sự, nhân, Cán bộ tổ chức-nhân sự và các cá nhân có quan tâm.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Tại sao có doanh nghiệp phải khuyến khích động viên nhân viên?
 • Người đi làm mong muốn điều gì?
 • Các quan điểm hiện đại về khuyến khích nhân viên.
 • Hệ thống khuyến khích tạo động lực trong doanh nghiệp.
 • Vai trò của cán bộ quản lý trong khuyến khích động viên nhân viên.
Chuyên Mục Khác Related