Chuyên Mục Khác

03/01/2020

Kỹ năng quản trị đào tạo trong doanh nghiệp (01-02 ngày)

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Cung cấp cho người học những kiến thức & kỹ năng xây dựng các kế hoạch đào tạo, triển khai chương trình và đánh giá hiệu quả đào tạo, trên cơ sở tạo ra lợi ích lớn nhất từ chi phí bỏ ra, đồng thời tạo động lực để nâng cao năng suất lao động, tạo động lực cho nhân viên
 • Thông qua khóa học, học viên được trang bị những kỹ năng quản lý hành chính trong công việc quản trị đào tạo, đồng thời được cung cấp các bảng hỏi, biểu mẫu trong các hoạt động đào tạo phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp

II. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Ban giám đốc và Trưởng các bộ phận
 • Trưởng phòng nhân sự và cán bộ phụ trách nhân sự
 • Trưởng phòng đào tạo và cán bộ phụ trách đào tạo
 • Các đối tượng quan tâm đến quản trị nhân sự và quản trị đào tạo

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Phần I: Các chức năng trong quản trị đào tạo
 • Phần II: Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Phần III: Lập kế hoạch đào tạo
 • Phần IV: Quản lý ngân sách đào tạo
 • Phần V: Lựa chọn phương thức đào tạo
 • Phần VI: Tự tổ chức đào tạo
 • Phần VII: Quản lý đào tạo thuê ngoài
 • Phần VIII: Đánh giá hiệu quả đào tạo
 • Phần IX: Quản lý hành chính đào tạo
Chuyên Mục Khác Related