Chuyên Mục Khác

03/01/2020

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

I. MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO

 • Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết để xây dựng ngân sách hàng năm và quản lý chi phí cho hoạt động dầu khí
 • Trang bị cho học viên khả năng dự báo chi phí trong quá trình xây dựng kế hoạch ngân sách; kỹ năng quản lý chi phí hiệu quả; kỹ năng đo lường hiệu quả kinh tế trong hoạt động dầu khí.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

 • Chuyên viên và kỹ sư khối kinh tế, có kiến thức cơ bản về tài chính kế toán

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

   A. Chuyên đề 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

 • Các khái niệm
 • Căn cứ để xây dựng kế hoạch ngân sách
 • Quy trình xây dựng và phê duyệt kế hoạch ngân sách

   B. Chuyên đề 2: CHI PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

 • Phân loại chi phí theo hoạt động dầu khí
 • Phân loại theo đối tượng chi phí

   C. Chuyên đề 3: QUẢN LÝ CHI PHÍ TRONG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ

 • Dự báo chi phí khi xây dựng kế hoạch ngân sách cho hợp đồng dầu khí
 • Các phương pháp quản lý chi phí ttrong thực hiện hợp đồng dầu khí

   D. Chuyên đề 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

 • Đánh giá hiệu quả kinh tế trong hoạt động dầu khí
 • Xác định điểm hoà vốn trong hoạt động dầu khí

   E. Chuyên đề 5: GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ THEO DÕI KHOẢN MỤC NGÂN SÁCH

 • Các giải pháp tiết kiệm chi phí trong hoạt động dầu khí
 • Theo dõi khoản mục ngân sách trong hoạt động dầu khí
Chuyên Mục Khác Related